KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Karfo Karacasulu Dış Tic.A.Ş. (“Şirket”), Sergam Turizm Otelcilik Ltd.Şti.(“Şirket”) tarafından işlenen tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda korunmaktadır. Şirket’in veri sorumluluğu, kişisel verilerinizin Şirket tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, toplamanın yöntemi ve haklarınız konusunda aydınlatıcı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin İşlenmesinin Amacı

Ürün / Hizmet sözleşmesi, ziyaret, başvuru, işe giriş, web sitemiz, sosyal medya, telefon, e-posta vb. nedenlerle paylaştığınız kişisel verileriniz; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir ve aşağıdaki amaçlarla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilir:

·Şirket’in ürün veya hizmet sunabilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

·Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,

·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·Şirket’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

·Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi;

·Şirket’in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

·Finans veya muhasebe işlerinin takibi,

·Şirket’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

·İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

·Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası,

·Müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yapılması,

·Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

·Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, hukuk işlerinin takibi,

·Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

·Şirket finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası,

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Kimlere Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla; yurt içinde ve yurtdışında hissedarlarımıza, diğer tesislerimize, iş ortaklarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere; 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir:

·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

·Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

·Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi;

·Şirket’in ticari veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

·Şirket’in istihdam ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

·Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

Kişisel verilerinizin kullanımı yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı kalacak, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle ve farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanabilmektedir.

Bu sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket, elde ettiği kişisel verileri, iş ortağı/müşteri/tedarikçilerden toplanan verileri memnuniyeti en iyi şekilde sağlayabilmek için işbu Bilgilendirme ile belirtilen şartlar çerçevesinde ve varsa sözleşmelerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak Şirket, sözleşmelerden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.karfoshop.com internet adresinden paylaşılmış olan Karfo Karacasulu Dış Tic.A.Ş. (“Şirket”), Sergam Turizm Otelcilik Ltd.Şti.(“Şirket”) tarafından KVKK Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirket’e iletebilir. Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede içinde sonuçlandıracaktır.

Bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

·Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak www.karfoshop.com adresinde verilen KVKK Başvuru Formu kullanılarak yazılı bir şekilde Şirket’in Merkez (Hobyar Mah. Yalıköşkü Cad. No:22/2 Sirkeci Fatih/Istanbul/Türkiye) Ofisine yazılı olarak, [email protected] adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya varsa Şirket’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile [email protected] adresine iletilmesi halinde en kısa süre içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Veri sahibi tarafından iletilen taleplerde, veri sahibinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, T.C. kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde on sayfaya kadar ücret alınmayacak olup, Şirket 10 sayfanın üzerindeki yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirket, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

Saygılarımızla,
Karfo Karacasulu Dış Tic.A.Ş.
Sergam Turizm Otelcilik Ltd.Şti.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Web sitemizi ziyaret ederek bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.